Skip to content ↓

Gweledigaeth a Gwerthoedd / Vision and Values

Gweledigaeth

Yn Ysgol Cae Top, anelwn at rymuso ein disgyblion i ddod yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog, yn ddinasyddion cyfrifol, ac yn unigolion hyderus. Mae ein haddysgu wedi’i seilio ar werthoedd Cristnogol a phedwar diben y cwricwlwm Cymreig, ac rydym wedi ymrwymo i greu amgylchedd dysgu cefnogol a bywiog lle gall pob disgybl ragori yn academaidd, yn emosiynol, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol.

Ein nod yn y pen draw yw meithrin angerdd am ddysgu, meithrin ymdeimlad o bwrpas, a rhoi i’n disgyblion y sgiliau a’r gwerthoedd sydd eu hangen arnynt i adeiladu dyfodol mwy disglair iddynt hwy eu hunain ac i’r byd.

Vision

At Ysgol Cae Top, we aim to empower our pupils to become ambitious, capable learners, responsible citizens, and confident individuals. Our teaching is grounded in Christian values and the four purposes of the Welsh curriculum, and we are committed to creating a supportive and lively learning environment where all pupils can excel academically, emotionally, socially, and culturally.

Our ultimate goal is to instil a passion for learning, cultivate a sense of purpose, and equip our pupils with the skills and values they need to build a brighter future for themselves and the world.

Darlunio'r Weledigaeth / Illustrating our vision

Bu gr┼Áp o fyfyrwyr yn cydweithio â’r artist Sarah Bee i greu murluniau sy’n ymgorffori gweledigaeth ein hysgol.

A group of students collaborated with artist Sarah Bee to create murals that embody our school's vision.

Ein Gwerthoedd / Our Values

Ymddiriedaeth a Pharch

Mae pawb yn ein hysgol yn cael eu gwerthfawrogi am eu rhinweddau unigryw, gan gynnwys dysgwyr, teuluoedd, staff, a rhanddeiliaid. Rydym yn cofleidio ac yn dathlu ein natur amlddiwylliannol trwy ymgysylltu’n weithredol â’n cymunedau, gan feithrin dealltwriaeth a gwerthfawrogiad dyfnach o ddiwylliannau amrywiol. 

Trust and Respect

Everyone in our school is valued for their unique qualities, including learners, families, staff, and stakeholders. We embrace and celebrate our multicultural nature by actively engaging with our communities, fostering a deeper understanding and appreciation of diverse cultures. 

 

Gofal a Lles

Dangoswn empathi, gofal, a phryder gwirioneddol am les pawb yn ein hysgol. Rydym yn gwrando’n astud ac yn cymryd camau i sicrhau bod pob unigolyn yn teimlo’n ddiogel, yn cael ei gefnogi a’i rymuso, gan sicrhau bod pob llais yn cael ei glywed a’i werthfawrogi.

Care and Welfare

We demonstrate empathy, care, and genuine concern for the well-being of everyone in our school. We actively listen and take action to ensure that every individual feels safe, supported, and empowered, ensuring that each voice is heard and valued.

 

Hapusrwydd a Mwynhad

Ym mhob dosbarth a phrofiad, mae ethos sy’n ysbrydoli ein dysgwyr. Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod dysgwyr nid yn unig yn mwynhau eu profiadau ond hefyd yn canfod cymhelliant yn eu taith ddysgu a datblygiad personol.

Happiness and Enjoyment

In all classes and experiences, there is an ethos that inspires our learners. We strive to ensure that learners not only enjoy their experiences but also find motivation in their journey of learning and personal development.

 

Gwydnwch a Hyder

Yn ein hysgol, rydym yn meithrin amgylchedd cefnogol lle mae dysgwyr a staff yn codi ac yn annog ei gilydd, gan ennyn hyder a balchder yn ein hunain. Rydym yn croesawu heriau fel cyfleoedd ar gyfer twf, gan ddyfalbarhau gyda phenderfyniad i gyflawni ein nodau.

Resilience and Confidence

In our school, we foster a supportive environment where learners and staff uplift and encourage one another, instilling confidence and pride in ourselves. We embrace challenges as opportunities for growth, persevering with determination to achieve our goals.

 

Cymru a Chymreictod

Rydym yn dathlu iaith a diwylliant Cymru yn llwyr ym mhob agwedd ar ein gwaith. Mae wedi’i blethu i wead ein gweithgareddau dyddiol, gan feithrin gwerthfawrogiad a chydnabyddiaeth ddofn o’r dreftadaeth gyfoethog sydd gan Gymru i’w chynnig.

Wales and Welshness

We wholeheartedly celebrate the language and culture of Wales in every aspect of our work. It is woven into the fabric of our daily activities, fostering a deep appreciation and recognition of the rich heritage that Wales has to offer.

 

Cymuned a Chynefin

Rydym yn ymgysylltu’n weithredol ac yn cyfrannu at ein cymuned, gan gydnabod y rôl hanfodol y mae’n ei chwarae yn ein bywydau, yn union fel y mae ein hysgol yn chwarae rhan annatod yn y gymuned. Rydym yn dathlu ac yn cymryd camau i warchod ein cynefin, gan ddeall pwysigrwydd gofalu am yr amgylchedd rydym yn ei rannu.

Community and Habitat

We actively engage and contribute to our community, recognizing the vital role it plays in our lives, just as our school plays an integral part in the community. We celebrate and take steps to preserve our habitat, understanding the importance of caring for the environment we share.

 

Menter ac Arloesi

Yn ein hysgol, rydym yn meithrin amgylchedd cefnogol lle mae dysgwyr a staff yn grymuso ei gilydd i gymryd risgiau hyderus, meddwl yn greadigol, ac arloesi llwybrau newydd. Rydym yn credu mewn dysgu o’n llwyddiannau a’n methiannau, gan feithrin meddylfryd twf sy’n annog gwelliant parhaus ac arloesedd. 

Venture and Innovation

In our school, we foster a supportive environment where learners and staff empower one another to take confident risks, think creatively, and pioneer new paths. We believe in learning from both our successes and failures, nurturing a growth mindset that encourages continuous improvement and innovation. 

 

Cefnogaeth a Chydweithio

O fewn ein dosbarthiadau, yn ogystal â thrwy ein hysgol ac ar draws ein clwstwr o ysgolion, rydym yn croesawu ymagwedd gydweithredol, gan gydweithio a darparu cefnogaeth i feithrin datblygiad a dysgu parhaus. Trwy gydweithio, rydym yn creu amgylchedd deinamig a chyfoethog sydd o fudd i bawb dan sylw.

Support and Collaboration

Within our classes, as well as throughout our school and across our cluster of schools, we embrace a collaborative approach, working together and providing support to foster continuous development and learning. By joining forces, we create a dynamic and enriching environment that benefits all involved.