Skip to content ↓

Llywodraethwyr - Governors

Beth Yw Llywodraethwyr Ysgol?

Mae llywodraethwyr ysgol yn wirfoddolwyr sy'n gwasanaethu ar gorff llywodraethu ysgol. Maent yn gyfrifol am oruchwylio rheolaeth yr ysgol, gosod ei chyfeiriad strategol, a sicrhau atebolrwydd. Mae llywodraethwyr yn gweithio gyda'r pennaeth i wneud penderfyniadau am gyllideb, cwricwlwm, staffio ac adeiladau'r ysgol. Mae ganddynt hefyd ddyletswydd gyfreithiol i hyrwyddo lles yr ysgol a sicrhau safonau uchel o gyflawniad addysgol.

What Are School Governors?

School governors are volunteers who serve on a school's governing body. They are responsible for overseeing the management of the school, setting its strategic direction, and ensuring accountability. Governors work with the headteacher to make decisions about the school's budget, curriculum, staffing and buildings. They also have a legal duty to promote the welfare of the school and ensure high standards of educational achievement.

 

Pwy yw Llywodraethwyr Ysgol Cae Top?

Cadeirydd:

Mr Robert Laing

Is-Gadeirydd:

Mrs Nia Hardaker

Prifathro:

Mr Llew Davies

Athrawon:

Mrs Lisa Kirwin Jones

Staff Cymorth:

Miss Laura Winnick

Llywodraethwyr Sylfaen:

Canon Tracey Jones

Mrs Anest Gray Frazer

Mr Chris Deardon

Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol:

Cynghorydd Elin Walker Jones, Mrs Rowena Jones

Rhieni:

Mrs Nia Hardaker, Mr Robert Laing, Ms Kate Carre, 

Cymuned:

Mrs Helen Ombler Williams, Mr Benjamin Poppat

Clerc:

Mr Trystan Williams

Who are Ysgol Cae Top's Governors?

Chair:

Mr Robert Laing

Vice Chair:

Mrs Nia Hardaker

Headteacher:

Mr Llew Davies

Teachers:

Mrs Lisa Kirwin Jones

Support Staff:

Miss Laura Winnick

Foundation Governors:

Cannon Tracey Jones

Mrs Anest Gray Frazer

Mr Chris Deardon

Local Authority Governors:

Cynghorydd Elin Walker Jones, Mrs Rowena Jones

Parents:

Mrs Nia Hardaker, Mr Robert Laing, Ms Kate Carre

Community:

Mrs Helen Ombler Williams, Mr Benjamin Poppat

Clerk:

Mr Trystan Williams